http://www.brandwonden.be/data/Image/design/brandwondenstichting_logo_nl.gif

Stichting van openbaar nut KB 16-05-1986

 

 

Belgische BrandwondenStichting:
resultaten 2010 - planning 2011


 

Resultaten 2010

 

1. Afscheid van een pionier

 

Op de vooravond van haar 25ste verjaardag heeft de Belgische BrandwondenStichting afscheid moeten nemen van Johan de Jager, haar gedelegeerd bestuurder, mede oprichter van de Stichting.

De Belgische Brandwondenstichting verloor met Johan een belangrijk pionier, bezieler en vaderfiguur van onze vereniging. Vooral zijn uitgesproken gedrevenheid en vechtlust voor de ondersteuning en herintegratie van de brandwondenslachtoffers zal ons altijd bijblijven. We zijn hem er tevens uitdrukkelijk erkentelijk voor en zullen zijn levenswerk in zijn geest verderzetten.

 

2. Transparantie naar schenkers

 

De Belgische BrandwondenStichting is de brug tussen mensen die helpen (de schenkers) en de mensen die geholpen worden (slachtoffers van brandwonden). De Stichting onderschrijft de code voor ethisch fondsenwerven en wil daarom zo transparant mogelijk die brugfunctie vervullen. Op onze website geven wij daarom niet alleen de balans, maar vindt u ook een verduidelijkende tabel, die meer inzicht geeft in de werking van de Stichting.
Daarnaast is ook de balans van 2010 duidelijker opgebouwd, waarbij de uitgaven worden toegewezen aan de grote activiteiten van de Stichting, overeenkomstig haar doelstellingen, zoals ze in onze statuten werden vastgelegd. Alle informatie op www.brandwonden.be onder de rubriek "Stichting".

 

3. Sociale dienst:

 

De sociale dienst behandelt de aanvragen tot financiŽle steun vanwege de slachtoffers van brandwonden.
Omdat steeds meer families problemen met financiŽle problemen geconfronteerd worden omwille van de actuele economische situatie, werden de criteria voor financiŽle steun aangepast zodat meer slachtoffers in aanmerking komen en families niet in de armoede verzeild raken.
Contact: socialedienst@brandwonden.be.

 

4. Juridische dienst

 

De juridische dienst heeft ook in 2010 zijn rol gespeeld. Meer dan 30 dossiers werden opgevolgd, waarvan sommige geleid hebben tot een behandeling voor de rechtbank.
Contact: juridischedienst@brandwonden.be.

 

5. Preventiecampagne via e-mail

 

Enkele preventiethema's van vorige jaren werden herhaald: waarom rookmelders plaatsen, hoe CO vergiftiging voorkomen en hoe brandwonden voorkomen bij kinderen. Deze thema's behandelen ook onderwerpen, die het meeste onheil kunnen voorkomen. Eerste hulp bij brandwonden werd eveneens herhaald, omdat een juiste en snelle reactie bij brandwonden veel leed kan besparen. Er werd ook voor het eerst nadruk gelegd op brand en brandwondenpreventie bij doe-het-zelf. Er schuilen heel wat gevaren bij klusjes die op het eerste gezicht met de ogen dicht kunnen uitgevoerd worden.
Om de preventiemails te ontvangen: info@brandwonden.be.

 

6. Preventie: "Task Force Brandpreventie" van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een Nationaal Brandpreventieplan voor Woningen om de brandveiligheid in woningen te verbeteren.
Een Task Force Brandpreventie werd opgericht, een overlegplatform dat de verschillende initiatieven van het project dient te ondersteunen en te begeleiden. De Belgische BrandwondenStichting werd uitgenodigd om deel te nemen aan de Task Force op basis van haar van haar deskundigheid en de kwaliteit van de preventie-inhoud.
De Task Force heeft een enquÍte uitgevoerd naar de brandveiligheid in de Belgische woningen, waaruit bleek dat vele Belgen niet echt bekommerd zijn om de brandveiligheid van hun woning.

 

7. Provinciale en locale preventiediensten

 

De Belgische BrandwondenStichting heeft zich in 2010 ook ingeschreven in de preventieprogramma's en -campagnes van verschillende provincies. Daarbij onder andere brandpreventie in jeugdlokalen. Deze programma's moeten hun beloop krijgen in de loop van 2011.
Organisaties of overheidsdiensten die een samenwerking met de Belgische BrandwondenStichting op het vlak van preventie overwegen, kunnen contact opnemen via e-mail: info@brandwonden.be.

 

8. Bravo (opleidingsprogramma preventie)

 

Na proefdraaien in het voorjaar, is het BRAVO (opleidingsprogramma preventie) programma in het nieuwe schooljaar op volle toeren gaan draaien.
Ook opleidingen voor kansarmen en risicogroepen zijn van start gegaan. De lessen voor het lager onderwijs worden vergoed met sponsorgelden die door de regioverantwoordelijken worden ingezameld. Voor andere vormingen wordt een kleine bijdrage gevraagd om de consulenten te vergoeden. De vorming zelf en het lesmateriaal worden unaniem op positieve kritiek onthaald.
Wij zoeken voor het Zuiden van het land naar organisaties en vrijwilligers om het project te helpen realiseren.
Contact: info@brandwondenvoorkomen.be.

 

9. Samenwerking met de mutualiteiten

 

Omdat de mutualiteiten dicht bij patiŽnten staan, ook slachtoffers van brandwonden, wordt met hen bekeken hoe de nazorg aan patiŽnten beter kan georganiseerd worden en op welke wijze de Stichting met deze patiŽnten kan communiceren om haar diensten bekend te maken.
Daarenboven beschikken de mutualiteiten over informatie die moet toelaten om statistische informatie over de wereld van de brandwonden te verzamelen. Het project informatieverzameling werd in 2010 opgestart, maar zal in 2011 tot concrete resultaten aanleiding geven.

 

10. Registratieprogramma zorgtraject brandwondenpatiŽnten

 

In de brandwondencentra werd de functie "zorgcoŲrdinator" gecreŽerd (onder andere op vraag van de Belgische BrandwondenStichting). De zorgcoŲrdinator volgt de patiŽnt op van bij de aankomst in het ziekenhuis tot en met het nazorgprogramma dat voor die patiŽnt wordt opgesteld. Om ervoor te zorgen dat er geen patiŽnten uit het programma zouden vallen en om het zorgplan beter te kunnen opvolgen, stelden de zorgcoŲrdinatoren een lijst van gegevens op, die dienen geregistreerd te worden. Vermits dit een verlengstuk is van de steun die de Stichting geeft aan de patiŽnten, werd beslist dat de Stichting de realisatie van het registratieprogramma zou ondersteunen. In 2010 werden de voorbereidende werkzaamheden afgerond en in 2011 zal het programma ontwikkeld worden.

 

11. Naar een uniforme facturatie door de brandwondencentra

 

Het is de bedoeling om de persoonlijke financiŽle bijdrage van de brandwondenpatiŽnt na zijn hospitalisering zoveel mogelijk te beperken. Om dit te bereiken stelt de Belgische BrandwondenStichting, in nauwe samenwerking met de apothekers en de directies van de ziekenhuizen die over een brandwondencentrum beschikken, een uniforme manier van factureren voor, die zowel de van kracht zijnde wetgeving als een ethische manier van werken respecteert.
In een tweede fase zal de Stichting het gevoelige dossier van de ambulante behandeling aanpakken. Dit wordt een moeilijk dossier, want de huidige regelgeving houdt nog geen rekening met de specificiteit van de verzorging van brandwondenpatiŽnten buiten het ziekenhuis. Nochtans is deze aanpak van essentieel belang willen wij vermijden dat het drama van de brandwonde zich zou herhalen onder de vorm van een financieel drama.

 

12. Legaten voor de Stichting

 

Een legaat voor de Stichting is als een lang termijn verzekering voor de patiŽnten van brandwonden. Legaten zijn het spaarboekje van de Stichting waardoor zowel uitzonderlijke dossiers als de financiŽle steun op lange termijn kunnen verzekerd worden.
Regelmatig worden brochures naar notarissen gestuurd, waar ze ter beschikking liggen van mensen die een wilsbeschikking wensen op te stellen.
Vooral het systeem van duo legaten is aantrekkelijk indien in de wilsbeschikking personen worden opgenomen die hoge successierechten dienen te betalen. Alle informatie bij uw notaris of via info@brandwonden.be. De brochure Legaten en Schenkingen kan ook gedownload worden via de mediatheek op www.brandwonden.be.

 

13. De brandweer op de homepagina van www.brandwonden.be

 

De brandweer is een belangrijk partner van de Stichting bij het verspreiden van haar preventieboodschap. Vele brandweerkorpsen hebben de preventie-inhoud van de website brandwonden.be overgenomen. Verschillende brandweerkorpsen schenken de opbrengst van open deurdagen of andere activiteiten aan de Stichting.
De Stichting wil hiervoor haar dank betuigen door de activiteiten van de brandweerkorpsen op haar homepagina aan te kondigen. Dat aanbod is nog steeds geldig. Aanvragen kunnen gestuurd naar info@brandwonden.be.

 

14. Samenwerking met het Zeepreventorium De Haan

 

In het Zeepreventorium van De Haan kunnen jonge brandwondenpatiŽnten de nodige verzorging krijgen terwijl ze hun schoolopleiding verderzetten. De Stichting neemt het transport van deze patiŽntjes voor haar rekening. Samen met het Zeepreventorium wil de Stichting een dossier opstellen om de verzorging in aanmerking te laten komen voor terugbetaling.

 

15. Open Bedrijven Dag bij de Nationale Loterij

 

De Nationale Loterij nam voor de eerste keer deel aan de Open Bedrijven Dag en had alle organisaties die door haar gesubsidieerd worden, uitgenodigd om aan het evenement deel te nemen. De Stichting ging graag in op die uitnodiging. Brochures en preventiemateriaal (cd-rom) werden aan alle bezoekers uitgedeeld. Op de stand werd een kleine enquÍte gehouden over de kennis van de bezoekers betreffende brand en brandwondenpreventie.

 

16. Nieuwe uitgave van het stripverhaal "Pas op, het brandt!"

 

Pas op het brandt! is een stripverhaal voor kinderen van 7 tot 10 jaar. Op een aantrekkelijke manier kunnen kinderen kennismaken met de basisprincipes van preventie. Reeds verspreid op meer dan 100.000 exemplaren. Scholen of organisaties die voor hun preventieactiviteiten gebruik willen maken van de strip, kunnen die steeds aanvragen met een e-mail naar info@brandwonden.be.

 

 

Door het overlijden van haar gedelegeerd bestuurder Johan de Jager dienden er maatregelen genomen om de leiding van de Stichting te verzekeren. De Raad van Bestuur heeft Jean Pierre Arnould, reeds voorzitter van de directieraad gevraagd om ook de functie van gedelegeerd bestuurder waar te nemen. Daardoor heeft de Stichting dit verlies op een degelijke manier kunnen opvangen zodat de continuÔteit van onze activiteiten gewaarborgd werd.

 

 

Planning 2011

 

1. Respect voor onze schenkers

 

De schenkers vormen de ruggengraat van de Stichting. Onze schenkers behouden is dan ook de eerste opdracht.

Dat willen wij doen door op een economisch verantwoorde manier aan fondsenwerving te doen, door een allerbeste dienstverlening en door transparantie informatie over de werking van de Stichting te verschaffen.

 

Contact:

Frans Landrainstraat 43, 1970 Wezembeek-Oppem
Tel. 02 649 65 89 (maandag tot donderdag van 08u30 tot 12u30; vrijdag van 8u30 tot 11u30
info@brandwonden.be
www.brandwonden.be
 

 

2. In dienst van de brandwondenpatiŽnten

 

a. FinanciŽle steun

 

Het indienen van een aanvraag moet eenvoudig kunnen gebeuren en de behandeling moet binnen een aanvaardbare termijn afgewerkt worden. De criteria voor toekenning moeten strikt nageleefd worden, maar moeten inspelen op de economische en financiŽle situatie van het slachtoffer. Uitzonderingen op vraag van het brandwondencentrum moeten mogelijk zijn en kunnen door de sociale dienst aan de directieraad voor goedkeuring worden voorgelegd.

 

 

b. De oprichting van een Commissie PatiŽnten

 

Om de participatie van de patiŽnten aan het beleid van de Stichting te vergroten, zal er een Commissie PatiŽnten worden opgericht. Daardoor zal er nog meer DOOR en MET de patiŽnten worden gesproken.

PatiŽnten of hun familie, die willen deel uitmaken van de Commissie kunnen zich aanmelden via een e-mail aan info@brandwonden.be

 

 

c. EnquÍte bij patiŽnten die werden geholpen door de Stichting:

 

Deze enquÍte moet de Stichting informatie geven over de actuele toestand van die patiŽnten, namelijk of ze kosten van de nazorg kunnen betalen, hebben ze de draad van hun leven weer opgenomen en hoe kan de Stichting daarbij helpen.

 

 

d. Samenwerking met de mutualiteiten

 

De aanzet van de gesprekken moeten dit jaar uitmonden in concrete resultaten. Naast het verschaffen van statistische informatie, die moet toelaten in preventie en financiŽle hulp de juiste accenten te leggen, moet de samenwerking in de eerste plaats tot gevolg hebben dat de belangen van de patiŽnt zelf beter verdedigd worden. Dat laatste met name door gezamenlijk acties te ondernemen naar de overheid.

 

 

e. Samenwerking met de overheid

 

De Stichting praat met de overheid om meer duidelijkheid te krijgen over het statuut van brandwondenpatiŽnten. Voorbeeld: kan een brandwondenpatiŽnt, die werd gehospitaliseerd in een brandwondencentrum en waarvan de wonden niet genezen zijn bij het verlaten van het ziekenhuis, DIRECT beschouwd worden als chronische patiŽnt?

 

 

f. Ontmoetingen met patiŽnten organiseren

 

Het is gebleken uit onderzoek dat de genezing en de herintegratie van brandwondenpatiŽnten gestimuleerd kan worden door ontmoetingen met andere slachtoffers.

Hiervoor zijn vrijwilligers nodig. Mensen die zich hiervoor willen inzetten, zijn van harte welkom. Vrijwilligers kunnen zich aanbieden via een e-mail naar info@brandwonden.be

 

 

g. De volgende 25 jaar in dienst van de PatiŽnt

 

De diverse acties (enquÍte, registratie, statistieken, samenwerkingsverbanden) moeten in 2011 de behoeften van de patiŽnten en de rol van de Stichting nauwkeurig in kaart brengen. Op die manier kan er een aanzet worden gegeven voor de volgende 25 jaar in dienst van de patiŽnt.

 

3. Preventie

 

a. Een nieuw cd-rom: "Kinderen en brandwonden"

 

Na het grote succes van de eerste cd-rom waarop het preventieprogramma van de Stichting werd overgenomen, is er een nieuwe cd-rom in de maak, specifi ek gericht op kinderen en brandwonden. Daarop worden niet alleen de belangrijkste tips voor preventie gegeven, maar ook de strip "Pas op, het brandt" en een video "Brandwonden voorkomen, kinderspel" zijn er terug te vinden. Een ideaal instrument voor ouders en kinderen. Voor grootouders, een leuke attentie voor kinderen en kleinkinderen. Ook voor scholen, organisaties een handig medium.
Vanaf februari 2011 kan de cd-rom aangevraagd worden door een e-mail naar info@brandwonden.be

 

 

b. Samenwerking met de brandweer

 

De brandweer is de ideale partner om preventie bij de mensen te brengen en er zullen gesprekken opgezet worden om de brandweer meer bij onze campagnes te betrekken.

 

c. Preventie in het Zuiden van het land

 

De Belgische BrandwondenStichting is nog steeds op zoek naar mensen en partners om preventie brand en brandwonden nog sterker in te vullen in het Zuiden van het land. Zij zullen ook projecten kunnen aansturen of aan bestaande projecten van andere organisaties of instanties deelnemen.

Zij zullen ook betrokken worden om het BRAVO! project te introduceren in het Zuiden.

Van mensen die zich geroepen voelen om zich in de preventiecampagnes van de Stichting in te schrijven, kijken wij uit naar een e-mail naar info@brandwonden.be

 

 

d. www.brandwonden.be

 

In samenspraak met deskundigen op het vlak van preventie brand en brandwonden, zal de rubriek preventie van de website volledig doorgelicht worden om de informatie te actualiseren.
Suggesties tot vervolledigen en verbetering zijn welkom via info@brandwonden.be

 

 

e. Opleiding eerste hulp bij brandwonden

 

Deze idee werd gelanceerd door de vraag van correspondenten. In een eerste fase zal contact genomen met bestaande opleidingsinstanties om te bekijken of er interesse is om deze specifieke opleiding in hun pakket te integreren. Indien niet, dan zal de Stichting onderzoeken in welke mate ze zelf een initiatief kan nemen.

 

 

4. Stichting

 

Voor een aantal objectieven voor 2011 en verder, is de medewerking van vrijwilligers een absolute noodzaak. Er zal dan ook werk gemaakt worden van de opbouw van een vrijwilligersbestand.

Personen die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich melden met een bericht aan info@brandwonden.be. Iedereen is van harte welkom.

 

5. Viering 25 Jaar

 

Bij de viering van 20 jaar Stichting was het thema de brandwondenzorg. De specialisten van de diverse brandwondencentra hebben de evolutie geschetst van 20 jaar brandwondenzorg. De viering van 25 jaar Belgische BrandwondenStichting zal het thema van de nazorg en de herintegratie van de brandwondenpatiŽnt centraal stellen.

Er zal een DVD uitgebracht worden waarop het thema zal ontwikkeld worden aan de hand van teksten, interviews en video's.

Daarnaast zullen op een symposium de organisaties die rond het thema werkzaam zijn de mogelijkheid hebben om de brandwondenpatiŽnt en zijn herintegratie binnen hun activiteiten te situeren.

Als werkdatum wordt 25 oktober vooropgesteld. Het spreekt voor zich dat onze schenkers en de patiŽnten van harte op het symposium worden uitgenodigd. Indien u een uitnodiging wenst te ontvangen, kan u dit nu reeds kenbaar maken via een bericht aan info@brandwonden.be.

Al diegenen die mee willen vieren en activiteiten wil organiseren rond 25 jaar Belgische BrandwondenStichting kunnen dit laten weten via e-mail aan info@brandwonden.be.

 

Besluit

 

Het spreekt voor zich dat een aantal activiteiten en projecten die in 2010 werden opgestart in 2011 zullen verder gezet of afgewerkt zullen worden.

Wij danken al onze schenkers, sympathisanten en vrijwilligers voor hun bijdrage en inzet. Wij hopen dat wij ook in het feestjaar 2011 op hen mogen blijven rekenen. Een organisatie leeft slechts dank zij de interactie met haar sympathisanten. Daarom herhalen wij onze uitnodiging om de Stichting te contacteren met uw ideeŽn, suggesties, voorstellen en ook wanneer u het soms met ons niet eens bent.

Contact:

Frans Landrainstraat 43, 1970 Wezembeek-Oppem
Tel. 02 649 65 89
info@brandwonden.be
www.brandwonden.be

Het secretariaat van de Stichting is bereikbaar maandag tot donderdag van 08u30 tot 12u30; vrijdag van 8u30 tot 11u30
 

 

Met Vriendelijke Groeten,


Jean Pierre Arnould,
Gedelegeerd Bestuurder

U kan de brandwondenpatiŽnten steeds steunen door uwfinanciŽle bijdrage over te schrijven op rekeningnummer
734-0123456-81
IBAN BE36 7340 1234 5681
BIC KRED BE BB

 

Bedragen van 30 euro of meer zijn fiscaal aftrekbaar.

 

 

co-iconē De Belgische BrandwondenStichting onderschrijft Ethisch Fondsenwerven

ē Dit bericht komt van de Belgische BrandwondenStichting overeenkomstig haar opdracht en conform de wetgeving op de bescherming van de levenssfeer. Meer info

 

 

Brandwondendossier 2008

Brandwondendossier 2009

Brandwondendossier 2010