á

ATTITUDES TOWARDá TEACHING CHILDREN WITH DISABILITIES : REVIEW OF LITERATURE AND RESEARCH PARADIGM

ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY QUARTERLY, 2003, 20, 323-346

F.M. Kozub & C. Lienert

 

Doorheen de jaren zien we in vele landen een positieve tendens van inclusie van kinderen met beperkingen in de lichamelijke opvoeding. Belangrijk in deze inclusie is de rol van de leerkracht lichamelijke opvoeding. Het artikel heeft als doel een overzicht te geven van de studies die er omtrent de ingesteldheid of houding van de leerkracht bijzondere LO uitgevoerd zijn. Waarbij de relatie tussen houding en gedrag van de leerkracht duidelijk wordt benadrukt. Daarnaast wordt een nieuw voorbeeld opgesteld om resultaten uit dergelijke onderzoeken te helpen verklaren of voorspellen en om verdere projecten te stimuleren.

 

Houdingen vormen een sterk bepalende factor voor gedragingen in opvoedingssettings. Met deze stelling in het achterhoofd, is het belangrijk dat het attitudeonderzoek van de leerkrachten lichamelijke opvoeding tegenover inclusie van kinderen met een beperking theoretisch onderbouwd is. Deze basis vinden we terug in de Theory of Reasoned Action of TRA, die later uitgebreid is tot de Theory of Planned Behavior of TPB.

 

In de literatuur vinden we dat in de meeste onderzoeken naar de houding van de leerkracht bijzondere LO de Physical Educators Attitude Toward Teaching the Handicapped of PEATH als meetinstrument gebruikt wordt. In samenloop met deze studies werden een aantal variabelen onderzocht die de resultaten mee be´nvloeden. We onderscheiden de studentgerelateerde (vb. niveau en type van beperking, studiejaar) en deá leerkrachtgerelateerde variabelen zoals leeftijd, geslacht, ervaring, leerschool en waargenomen competentie. De verschillende studies gaven hieromtrent uiteenlopende resultaten waardoor de uitkomsten met voorzichtigheid dienen ge´nterpreteerd worden.

 

Daarnaast vond men dat een cursus bijzondere LO met een practicum een gunstige invloed heeft op de attitudes van de leerkrachten. Verder onderzoek zou kunnen proberen dergelijke cursussen of trainingen te standaardiseren zodat het een constante wordt.

 

Als laatste word een nieuw paradigm voorgesteld bestaande uit een aantal voorspellende factoren voor de gedragingen van leerkrachten bijzondere lichamelijke opvoeding en uit een aantal criteria die dat gedrag zouden kunnen be´nvloeden. Het is bedoeld om onderzoekers te helpen om enerzijds studies te ontwikkelen over de manier waarop we de attitude van leerkrachten LO tegenover inclusie van kinderen met een beperking kunnen evalueren en om anderzijds een attitudeprofiel te kunnen opstellen dat bijdraagt tot betere resultaten binnen de vermelde inclusie.

 

Ellen VANPOUCKE